Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 42 

fon (fr.fond, l.fundus)
1. osnova, temelj, jezgro, suština, glavna stvar; dubina, pozadina (slika, pozornice); zadnje mesto u kolima; o fon (fr. au fond) u osnovi, u suštini, u samoj stvari.

fon (gr.)
2. ak. jedinica za merenje glasa i šumova.

fonascija (gr.)
vežbanje u pevanju i govorenju kod starih Grka.

fonastenija (gr. glas, slabost)
medicinski: slabost glasa.

fonautograf (gr. zvuk, glas sam, beležim)
fiz. v. vibrograf.

fonautogram (gr. zvuk, glas, sam, crta, linija)
fiz. v. fibrogram.

fond (fr. fond, l. fundus temelj)
1. glavnica, suma novca kao osnova nekog preduzeća, osnovni kapital; zaklada, novac koji sem ože trošiti samo za određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima; invalidski fond novac koji služi za izdržavanje invalida i njihovih porodica; dispozicioni fond novac za poverljive svrhe, o čijem utrošku vlada ne mora polagati račune parlamentu; rezervni fond u akcionarskim društvima: glavnica koja se stvara redovnim odvajanjem određenog procenta od dobitka, a služi za pokriće eventualngo gubitka i sl.; 2. u Engleskoj: državni prihodi namenjeni plaćanju kamata na državne zajmove.

fondamento (tal. fondamento)
muzički: osnovni bas, osnovni glas.

fondirati (fr. fonder)
v. fundirati.

fonelektrične struje ()
v. pod fonički.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10