Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 12 

natura (l.nasci roditi se, natura)
priroda (osobine, suština, narav, karakter, temperamenat); priroda (kao svet, vasiona, red u svetu), sve ono što je samo sobom postalo, nezavisno od ljudi i veštačkih uticaja

natura naturans (l.natura naturans)
fil. tvorna priroda, stvaralačka priroda, priroda koja stvara (izraz pod kojim filozof Spinoza zamišlja prirodu kao životvorno jedinstvo koje, u svojoj stvaralačkoj delatnosti, proizvodi iz sebe natura naturata)

natura naturata (l.natura naturata)
fil. stvorena priroda, skup svega onoga što sačinjava prirodu

natura non facit saltus (l.natura non facit saltus)
fil. priroda ne pravi skokove (princip kontinuiteta, po kome se celokupni razvitak u prirodi vrši organski i postepeno)

naturalan (l.naturalis)
prirodan (a ne veštački)

naturalije (l.naturalia)
pl. prirodna tela koja nisu veštačkim putem izmenjena, naročito u zbirkama - kabinetima naturalija - izložene životinje, biljke, minerali, fosili; zemaljski proizvodi, životne namirnice, sirovine, prirodna tela; prav. prirodne posledice i osobine jednog već postojećeg prava

naturalist (fr.naturaliste)
1. prirodnjak, onaj koji se bavi proučavanjem prirode; 2. fil. pristalica naturalizma; 3. onaj koji ispoveda prirodnu religiju a ne priznaje otkrovenje; 4. prirodan čovek, čovek koji teži da živi u skladu sa prirodom i njenim zahtevima; 5. um. književnik i umetnik koji teži da u svojim dellima prikaže prirodu onakvom kakva je, bez ulepšavanja i idealizovanja; 6. zool. ispunjavač životinja

naturalistički (l.naturalis, prirodan)
u duhu *naturalizma; koji je u skladu sa prirodom, koji posmatra sa gledišta prirodnih nauka i uzima prirodu za ugled, ili samo nju smatra merodavnom; koji smatra prirodu, prirodne činjenice i prirodna zbivanja kao jedinu osnovu svega

naturalizacija (nl.naturalisatio)
privođenje, primanje u državljanstvo, u građanstvo, nacionalizacija; bot. presađivanje, prilagođavanje biljaka drugom tlu i podneblju; zool. punjenje životinja

naturalizam (nl.naturalismus)
fil. pogled na svet koji smatra prirodu kao jedino što stvarno postoji, i duh i njegove tvorevine svodi pod pojam prirode (stojici, Epikur, Đ.Bruno, Spinoza, Gete, Hekl i dr.); po Kantu, objašnjavanje celokupnog zbivanja prirodnim uzrocima i zakonima; u etici: zahtev da se živi u skladu sa prirodom (Ruso); u teologiji: objašnjavanje čuda prirodnim uzrocima; u književnosti i umetnosti: što vernije podražavanje prirode i prikazivanje života onakvog kakav je, bez ikakvog ulepšavanja i idealizovanja (Zola); u religiji: panteizam


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10