Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

pila (lat. pila)
lopta, kugla.

pilada (lat. pila)
drveni stub oko koga konj, vezan za konopac optrčava radi vežbanja u kasanju.

Pilades (grč. Pylades)
mit. sin Strofijev, sestrić Agamemnonov, veran prijatelj i pratilac Orestov, za koga je hteo i život da žrtvuje i čiju je sestru Elektru uzeo za ženu; fig. uzoran i požrtvovan prijatelj.

pilar (šp. pilar)
stub u štalama, koji stoji između dva konjska mesta; pilari pl. u cirkusima: dva jaka stuba, udaljena po dva metra jedan od drugog, između kojih se vrši obučavanje konja.

pilaster (ital. pilaster)
četvrtast stub.

pilatski (po Ponciju Pilatu, rimskom namesniku Judeje)
u frazi pilatski prati ruke znači skinuti sa sebe odovornost; ići od Poncija do Pilata ići od nemila do nedraga, obijati pragove.

pilav (pers. pilaw, tur. pilav)
pirinač skuvan sa mesom nagusto.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10