Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

priz (fr. prise plen)
voj. sva privatna imovina neprijateljskih brodova koja se, za vreme blokade, zapleni na moru, kao i brodovi neprijateljskih zemalja, zajedno sa tovarom, kad pokušaju da probiju liniju blokade pa pri tom padnu u ruke zaraćenoj strani koja je objavila blokadu.

prizis (grč. prisis testerenje, prisis odonton škrgutanje zubim)
med. testerisanje, bušenje lubanje; takođe: grčevito škrgutanje zubima.

prizma (grč. prisma)
geom. poliedar ograničen sa dva paralelna i podudarna poligona, kao osnovama, i paralelogramima kao bokovima; optička prizma providno telo takvog oblika, od stakla, kristala itd. obično sa trougaonim osnovama, upotrebljava se za refrakciju ili disperziju svetlosti; v. Nikolova prizma, polarizacija.

prizmatičan (grč. prisma)
koji ima oblik prizme; svojstven prizmi, proizveden prizmom; prizmatični barut barut presovan u obliku prizama (za punjenje teških topova).

prizmatoid (grč. prisma gen. prismatos, eidos vid, oblik)
v. prizmoid.

prizmoid (grč. prisma, eidos)
geom. telo nalik na prizmu koje ima slične osnove ali koje nisu jednake.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10