Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

rok (arap., pers.)
legendarna ptica ogrone snage i veličine u arapskim pričama naročito u "Hiljadu i jednoj noći"; "top" u šahu.

rokada (fr. roc, rochade)
u šahu: potez kod koga kralj, ako se nije kretao i ako su polja između njega i topa slobodna, a dotle se nije kretao sa svog mesta, menja svoje mesto sa jednim od topova i osigurava bokove na taj način što se pomera za dva mesta u stranu, a top top zauzima mesto do njega sa druge strane.

roketa (ital. rocchetta)
stenovita tvrđava.

roketo (ital. rocchetto)
kratak stihar katoličkog biskupa sa doljim delom i čipkama, nosi se preko talara.

rokfor (fr. roquefort)
vrsta odličnog francuskog ovčijeg ili kravljeg sira, prošaranog zelenom buđi, nazvana po selu Rokforu.

rokirati (fr. roquer)
u šahu: izvršiti rokadu; voj. pomeriti, premestiti, prebaciti trupe sa jednog mesta (ili: položaja) na drugo (drugi); fig. pomeriti u stranu.

roko (ital. roco)
muz. tupo, muklo.

rokoko (fr. roc, rococo)
um. stil u Francuskoj koji se za vreme namesništva Filipa Orleanskog i vlade Luja XV (u XVIII veku), razvio iz baroka; odlikuje se bogatim, izuvijanim oblicima i preteranim ukrasima, naročito u građevinskim ukrasima, u nameštaju i nošnji.

rok'n rol (eng. rock and roll tresenje i vrćenje)
igra u 4/4 taktu sa oštrim ritmom koji omogućava slobodne kretnje igrača.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10