Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

sala (nem. Saal)
velika svečana dvornica (ili:dvorana) za npijeMe, igranke, koncerte i sl.

saladeros (šp. saladeros)
pl. klanice u Braziliji, Upyrvajy, Paparvajy i Argentini; u kojima se ppiređyje ycoljeno meso za izvoz i usoljena koža; sirove kože koje odande dolaze.

salama (ital. salame)
"slano meso", debela, tvrda suva kobasica (naročita mešavina odabranog svinjskog i rovelđeg mesa sa začinima, veoma otporna kvarenju).

salamander (grč. salamándra, lat. salamandra,sskr. salamandala)
zool. daždevnjak (životinja kojoj se nekada pričalo da živi u vatri); miš vatreni duh.

salamina (fr. salamine)
teška jednobojna franc. svilena tkanina sa tačkama u boji i cjajnom površinom.

salamura (lat. salamuria raso)
slana voda sa začinima u kojoj se priprema meso za sušenje.

salangana ()
zool. istočnoindijska lasta, cenjena po svojim gnezdima (tunkin) koja se jedy i cmatpajy kao fina poelastica (nazvana poo strvu Salang, zapadno od poluostrva Malake).

salarijum (lat. salarium)
godišnja plata; plata, zarada; nagrada.

salata (ital. salato, fr. salade, lat. sal so)
kuv. hladno jelo od raznih biljaka i dr., začiinjeno sirćetom, zejtinom i biberom.

salaš (mađ. szallas)
poljsko imanje sa potrebnim zgradama, stokom i spravama za racionalno obrađivanje (u Vojvodini i Mađarskoj).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10